แก้ไขคำผิดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 4 
 
การยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 15 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 11 
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ จำนวน 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2562) [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 13 
 
การดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข จังหวัดชัยนาท [ 14 ก.พ. 2562 ]    อ