การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
 
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School information System : SIS) [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
 
ด่วนที่สุด การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ อำเภอเมือง มโนรมย์ วัดสิงห์ และสรรคบุรี [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ ฯ [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 85