หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
  
ศูนย์ฯ มิราเคิลออฟไลฟ์
วัดนางลือ
วัดวังเคียน
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ม.ค. 2554
 ถิ่นแดนสาวงาม นามระบือพันธุ์ข้าว แหล่งมะนาวส้มแป้น หลักแสนแก้วมังกร
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 0 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540(5 เรื่อง) [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
 
 
   
   
 
การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ซักซ้มอการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (เมืองพี่เมืองน้อง) ระหว่างเทศบาลนครนครปฐมกับเมืองฉู่จิ้งมณฑลยูนนาน ฯ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน มีนาคม 2562) [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 3/62) [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ฯ [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
   
   
 
 
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่ง จ.พิษณุโลก บ้างคะ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 1641  ตอบ 0  
ฝากลิงค์ สภ.นางลือหน่อยครับ (23 มิ.ย. 2559)    อ่าน 3287  ตอบ 1  
   
 
 
 
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำ [ 18 ธ.ค. 2561 ]

 
ทต.บางหลวง ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางหลวง ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางหลวง ขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สรรคบุรี โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น เทศบาลตำบลสรรคบุรี [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.สรรคบุรี กิจกรรม \"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก\" จังหวัดชัยนา [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.สรรคบุรี กิจกรรมกายบริหาร และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยกรด กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บางหลวง ผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลบางหลวง [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.โพงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 และ8 บ้านโพธิ์ [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
ข้าวไรซ์เบอรี่
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ไม้กวาดดอกหญ้า
 
 
 
ทต.หาดท่าเสา น้ำประปา (19 เม.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 1
ทต.หาดท่าเสา สร้างถนนและสะพาน หาดท่าเสา-คลองปลาใหล (11 เม.ย. 2562)    อ่าน 204  ตอบ 4
ทต.สรรคบุรี ขอโอนย้าย นักวิชาการเงินและบัญชี (4 เม.ย. 2562)    อ่าน 46  ตอบ 1
ทต.ห้วยกรด ร้องเรียนเรื่องการเผาถ่าน (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.ห้วยกรด ร้องเรียน (1 เม.ย. 2562)    อ่าน 588  ตอบ 3
อบต.สุขเดือนห้า \'รับเซ็นแบบ สามัญสถาปนิก (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.สุขเดือนห้า รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ชาวบ้านตำบลสุขเดือนห้า (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 695  ตอบ 2
ทต.เนินขาม ขอบคุณทีมงานที่ซื้อเม็ดบัวอบกรอบมาฝากครับ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 624  ตอบ 1
ทต.เนินขาม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 612  ตอบ 1
อบต.หันคา การซ่อมถนนหันคา-สามง่ามท่าโบสถ์ (22 ก.พ. 2562)    อ่าน 87  ตอบ 0
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.นางลือ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
  การเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเกษตร
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลนางลือ