หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิทยา เพ็งน้อย ประธานสภาเทศบาลตำบลนางลือ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ
มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2561 วัน
                      ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา
                      1.1ญัตติพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
                      กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนางลือ
                      1.2 ญัตติพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
                      ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางลือ
                      1.3 ญัตติพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
                      ตำบลนางลือ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 09.59 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย